Kiyès nou ye?

D ouvanjou Web Media se yon medya an liy ki kreye 9 jen 2019 an Ayiti e ki lanse ofisyèlman 9 jiyè 2020. Gras ak bon jan kontni li ofri ki ale pi lwen pase aktyalite,

Li jwenn plas li ak enpòtans li nan milye medyatik ayisyen an. Douvanjou Web Media rive wè jou gras ak volonte fondatè yo genyen pou yo kreye bon jan kontni ak enfòmasyon nan lang kreyòl la, lang manman nou ak papa nou an. Se yon medya endepandan, ki pa gen okenn lyen ak okenn gwoup sosyal, politik oubyen ekonomik. Li resevwa don ak soutyen nan men fondasyon, enstitisyon ak tout sitwayen ki kwè nan bon jan kalite enfòmasyon. Modèl ekonomik li baze sou piblisite ak don ak soutyen enstitisyon ki apresye liy editoryal li a.

Soti jiyè 2020 jiska jodiya, Douvanjou Web Media pibliye yon pakèt kontni miltimedya ki trete plizyè kalite tematik tankou fenomèn ras kabrit la, vyolans sou fanm, pandemi Kowonaviris la, pwostitisyon, fason nou transpòte bèt yo, sò kominote LGBTI a, elatriye.

Antanke medya k ap fè yon modèl jounalis ki itil, nou touche jouk nan zo sijè lòt medya yo abòde sèlman nan aktyalite an kreyòl. Douvanjou Web Media se sèl medya ayisyen ki prezante kontni l yo sèlman nan lang kreyòl la, lang majorite ayisye pale epi konprann.

Douvanjou Web Media vle bay moun ki andeyò yo, sa ki pi vilnerab yo, e ki pa gen aksè ak lòt lang tankou fransè ak anglè, posibilite pou jwenn bon jan enfòmasyon nan lang manman yo pou amelyore lavi yo, sitiyasyon ekonomik ak sosyal yo.

Medya sila ap bay bourad ak tout inisyativ k ap fèt nan non lang kreyòl la pou ba l jarèt. Nou vle travay ak moun nan tout sektè, inivèsitè, pwofesyonèl, pou kreye enfòmasyon nan lang kreyòl la epi bouste lang kreyòl la. Nou kwè si gen plis konesans ki aksesib nan lang lan, sa ka pèmèt plis moun jwenn posibilite pou yo chanje lavi yo nan peyi a. Douvanjou Web Media privilejye foto ak videyo pou l bay enfòmasyon. Nou vle ofri yon espas ekspresyon kote chak opinyon gen plas yo.