10 MINIT KONESANS-Ki lè w sibi abi emosyonèl, ki konsekans li ka genyen e kijan w ka konbat li?