Avoka San Fwontyè prezante nan peyi Kanada « Où sont les femmes ? » yon ekspozisyon sou mouvman feminis an Ayiti

Foto : Direktè jeneral Avoka San Fwontyè a, M. Pascal Paradis ap vizite ekspozisyon an nan peyi Kanada

Òganizasyon dwa moun Avoka San Fwontyè (AVSF) an kolaborasyon ak Fondasyon Konesans ak Libète (Fokal) prezante nan sant rekreyatif Saint-Roch, nan peyi Kanada, « Où sont les femmes ? », yon ekspozisyon tablo sou mouvman feminis an Ayiti, soti 4 pou rive 31 oktòb 2021. Fokal te prezante ekspozisyon sa an Ayiti nan lane 2019, nan sant kiltirèl Katherine Dunham, nan pak Matisan an, ak sant kiltirèl Pye poudre.

Ekspozisyon sa ki gen 40 tablo ap kesyone prezans fanm yo, fanm ayisyèn ak rès fanm ki nan monn nan, nan espas pouvwa ak desizyon yo. Ekspozisyon sila vle montre batay feminis yo mennen an Ayiti pou yo respekte dwa fondamantal yo, dwa pou yo rekonèt yo ofisyèlman kòm sitwayen, dwa pou yo egal ego ak gason nan je lalwa, dwa pou yo rekonèt valè yo antanke moun.

Ekspozisyon sa ap pale de sitiyasyon fanm yo an Ayiti avèk estatistik. Kantite fwa fanm ki viktim yo denonse zak malonèt gason fè sou yo, yo pa jwenn jistis, kantite fwa yo sibi agresyon seksyèl, vyòl, elatriye. Estatistik yo anpil. An 2018, Palman ayisyen an te gen 149 syèj, se 3 fanm sèlman ki te gen chans okipe yon syèj, sa vle di 2%. Nan tribinal de pè yo, gen 179 jij de pè, poutan se 5 fanm sèlman ki syeje kòm jij de pè. Se pou inegalite sa yo kaba. Se pou sa feminis yo ap batay depi lontan, pou yo kapab kreye lespwa pou lòt jenerasyon fanm k ap vini gen chans chita nan espas pouvwa ak desizyon yo.

« Où sont les femmes? » se lespwa pou lavni
« Evenman trajik ki rive an Ayiti dènyè mwa sa yo fè tout moun gen je sou peyi a nan aktyalite entènasyonal la. Men Ayiti, se pa sèlman ensekirite, zak asasinay ak katastwòf natirèl », se sa direktè jeneral Avoka San Fwontyè a, Mesye Pascal Paradis, deklare pandan l ap vizite ekspozisyon an nan peyi Kanada. Li kontinye pou l di : « Sou tèren an, ekip nou yo ap pale de yon solidarite san parèy, inovasyon ak kouraj. Se sa m ap chache montre a travè ekspozisyon « Où sont les femmes? » nan. Lespwa pou lavni. »

« Où en sont les femmes? », ap souliyen pwogrè yon jenès ayisyèn ki djanm e ki envesti tout li menm nan yon batay pou l konstwi yon sosyete jis devan diktati divalyeris yo. Yon batay k ap kontinye jiska jounen jodiya. Si n ap retrase evolisyon ak gwo avanse mouvman feminis ayisyen an fè, ekspozisyon sila voye yon mesaj fò ki enpòtan : respè dwa fanm se yon lit kolektiv, soti Pòtoprens pou rive Kebèk. Se yon batay esansyèl nou dwe mennen ansanm pou nou kreye yon avni dirab.

Fokal  ap batay pou tabli yon Eta de dwa ki fò an Ayiti
Depi lane 1995, Fondasyon Konesans ak Libète (FOKAL) ap chache ogmante patisipasyon tout ayisyen nan etablisman yon Eta de dwa ki fò an Ayiti. Li fè pledwaye, li ranfòse kapasite òganizasyon sosyete sivil yo e li sansibilize jèn yo sou risk ki genyen pou sa gen konsekans sou lavi yo si dwa moun pa respekte nan peyi a. « Nou kontan ekspozisyon « Où sont les femmes ? » nan rive Kebèk. Nou espere l ap yon eksperyans rich e pozitif pou vizitè yo », se sa Jonathan Perodin, responsab volè Edikasyon sitwayèn FOKAL la deklare.

Fokal te prezante ekspozisyon « Où sont les femmes ? » nan an Ayiti, nan lane 2019, nan sant kiltirèl Katherine Dunham nan, nan pak Matisan ak sant kiltirèl Pye poudre. Li te dire yon mwa tou. Se te okazyon pou yon gwoup fanm ak tifi ki soti nan plizyè òganizasyon nan Matisan kreye yon gwoup diskisyon yo rele « Pawòl Fanm » pou yo pale sou sijè ekspozisyon an prezante yo.

« Où en sont les femmes ? », se fwi yon kolaborasyon ant Pwogram Art et Culture ak Éducation Citoyenne Fokal la. Yo reyalize l nan kad pwojè AJULIH a, « Accès à la justice et lutte contre l’impunité en Haïti » Avoka San Fwontyè ap mennen an kolaborasyon ak Fokal. Se gouvènman kanadyen an ki soutni pwojè sila gras ak Afè Mondyal Kanada ki sèvi l entèmedyè.