Yon sware gran panpan pou make jounen lang Kreyòl la nan Orlando

Foto :Guerlin Theodore

Mwa oktòb la, se mwa selebrasyon lang ak kilti kreyòl. Nan okazyon sila, Fondasyon Anderson Dovilas k ap travay pou bay lang ak kilti kreyòl la jarèt te òganize nan Orlando, 28 oktòb 2021 an, yon gala pou selebre lang kreyòl la.  Se Zenglen ki te anime sware sila.

Depi plizyè lane, se mwa oktòb la ki rezève pou selebre lang kreyòl la. Tout òganis ki entèrese ak sa fè gwo pwomosyon pou kilti kreyòl la pandan gen bon jan refleksyon k ap fèt tou pou ranfòse pwodiksyon nan lang nan. Ane isi a, se anba tèm : "Lang kreyòl tout kote, san fòs kote", tout aktivite yo ap dewoule daprè Akademi Kreyòl Ayisyen (AKA) an.

Evenman trajik ki rive an Ayiti dènye mwa sa yo lakoz anpil gwoupman kiltirèl ki abitye pote selebrasyon an sou do pa gen chans fè sa. Ane sila, jan Fondasyon Anderson Dovilas abitye fè sa, li te òganize nan Orlando yon sware gran panpan pou make Jounen Entènasyonal Lang ak Kilti kreyòl la.

Depi plizyè lane Fondasyon Anderson Dovilas angaje li nan selebrasyon lang Kreyòl Ayisyen an. Nan peryòd sa, Fondasyon an toujou esponsorize aktivite nan plizyè peyi tankou: Ayiti, Canada, Benin ak Etazini kote baz Fondasyon an ye.

Chak ane Fondasyon an envite yon atis pou mete travay li an valè. Kebert Bastien, Chango Bastia, BIC, Boulot Valcourt, se atis ki abitye patisipe nan selebrasyon sila. Ane sa, Fondasyon an te deside fè yon pi gwo aktivite pou mete plis valè sou selebrasyon lang Kreyòl la. Se Zenglen ki te anime sware a.

“ Se te yon anbyans byen sofistike, byen klasik, anpil antreprenè nan kominote a tankou Prezidan Chanm Komès la, Idler Bonhomme, te vin selebre lang manman nou an ak nou”, se sa direktè Fondasyon an, Anderson Dovilas, fè konnen. Li kontinye pou l di : “ Kòm dabitid, Leta Ayisyen pa janm prezan nan anyen serye, Konsila Ayisyen an nan Orlando pa t mete pye, menm yon manm konsila a pa t prezan. Men mwen kontan reyalize kokennchenn selebrasyon sa.”