Bat laponyèt : ant plezi, terapi ak bezwen fizyolojik

Mastibasyon, bat laponyèt, LP, Dye sèl me vwa, bay dwèt, pran dwèt... Se yon seri tèm nou itilize nan lang kreyòl la pou deziyen plezi moun bay tèt yo poukont yo. Gen moun ki fè l pou plezi, genyen pou yo s on  terapi, gen lòt ki wè l tankou yon bezwen fizyolojik ak yon mwayen pou pase fristrasyon seksyèl yo. Men bat laponyèt la rete yon aktivite seksyèl anpil moun pratike nan monn nan kèlkeswa pwofesyon yo oubyen oryantasyon seksyèl yo : elèv lekòl, etidyan, pwofesyonèl, atis, vedèt, vodouyizan, kretyen, masisi, madivin, elatriye.

Si bat laponyèt ka bay anpil plezi, li ka bay anpil pwoblèm tou sitou nan mitan koup yo. Gen moun, afòs yo pratike aktivite sila, yo vin adikte, yo pa ka pase yon jounen san yo pa fè l. Gen moun li mete yo nan pwoblèm ak konjwen yo, paske nan chache satisfè tèt yo poukont yo, yo konn rive neglije moun ki nan vi yo a. Anplis de sa, sa konn fè yo pèdi andirans. Magre sa, kèlkeswa jan yon moun ka kalifye l, mastibasyon bay plezi, li fè moun soufri, li jwe sou kò moun, mantal moun, sante ak virilite moun. Se pratikan an ki pou konnen kouman l ap jere l.

Bat laponyèt dwe zafè tout gason?
Pou yon mastibatè yo rele Boujoli, li pa posib pou n imajine yon gason ki pa bat laponyèt. « Yon nèg ki pa bat laponyèt se jis yon kannannan ». Selon Boujoli, gras ak pratik matisbasyon an, pa gen fanm ki ka fè l soufri. L ap rale yon foto fanm li anvi a oubyen l konsantre lespri l sou li pou l bat laponyèt jouk li voye sou non fanm nan. « Kèlkeswa fanm nou vle a, n ap koupe l menmsi se nan fim nou konn wè l.»

Boujoli panse tou, mouvman feminis lan, se youn nan bagay ki ogmante pratik bat laponyèt la. Paske, daprè analiz li fè, mesye yo pa vle pou fanm akize yo nan dosye asèlman ak vyòl. Yo pito bay tèt yo plezi a. « Sa te rive m nan yon chanm ak yon fanm, li refize kouche avè m malgre li te deja konnen sa nou te vin fè nan chanm nan, m pa di l anyen, m tou kòmanse bat li (laponyèt) nan figi l la.»

Mastibasyon, yon pratik nòmal oubyen pèvèsyon?
Pou Fabiola Félicien, yon teknolojis, lamedsin rekonèt zafè bat laponyèt ak pran dwèt la kòm yon pratik ki nòmal. Se pa yon pèvèsyon oubyen yon pratik malsen jan anpil moun oubyen kretyen yo vle fè kwè sa. Kay gason, li ede yo jere ejakilasyon yo, li desann fristrasyon seksyèl yo, li fè moun ki fè l yo dòmi byen. Kay medam yo, li ede yo konn kò yo, li amelyore pèfòmans seksyèl yo, li redui doulè règ yo e li ranfòse konfyans yo nan tèt yo nan zafè fè bagay. Mete sou sa, madam Félicien eksplike pratik sa a diminye estrès lakay moun yo, yo jwi, yo santi yo byen aprè sa. Li mete yo nan yon eta byennèt.

Yon lòt kote, teknolojis la soulinye repèkisyon fizik ak sikolojik laponyèt la gen sou moun. Daprè li, moun yo konn adikte e fè l plizyè fwa pa jou. Sa konn bay gwo pwoblèm konsantrasyon. Kay fi yo, li konn bay enfeksyon ki gen rapò ak kalite dwèt la osinon objè seksyèl li itilize a, li ka bay doulè nan devan tou. « Bò kote gason yo, li ka fraktire peni an, kè moun nan ka rete akoz presyon k ap fèt pandan aktivite a. Anplis de sa, li konn pèdi twòp espèm, sa ka diminye chans li genyen pou l ansent yon fanm paske gen yon kantite espèm pou gason an bay pou l rive ansent fanm nan.»

Koze moun k ap bat laponyèt ak bay tèt yo dwèt yo rete yon sijè tabou. Menmsi moun nan byen renmen l, l ap kache sa pou yo pa wè l mal. Sa lakoz anpil moun pa konnen kisa l ye, kisa li genyen ki bon ak move, ki prekosyon yo dwe pran ak limit yo dwe bay tèt yo nan aktivite a.

"