Etazini pase dwa migran yo anba pye

Kolektif Défenseurs Plus , òganizasyon k ap lite pou fè pwomosyon dwa moun nan peyi Dayiti, vle atire atansyon gouvènman ayisyen an sou fason y ap trete konpatriyòt nou yo pou depòte yo sòti peyi Etazini. Sitiyasyon depòtasyon sitwayen ayisyen sa yo ak lòt moun, pou rive nan peyi pa bò isit, grav anpil. Yo konstate anpil vyolasyon dwa moun.

Jounen ki te vandredi 1e oktòb 2021 la, selon obsèvasyon Défenseurs Plus fè nan Ayewopò entènasyonal la ak dyalòg manb òganizasyon an te genyen ak yon group migran, li konstate depòtasyon yo fèt nan anpil move kondisyon ak dèyè do lalwa. òganizasyon an te pale ak sila ki depòte yo pou l te kapab konprann sitiyasyon yo pi byen. Li te pale tou ak kèk ajan Leta poul  te ka konnen ki akonpayman gouvènman ayisyen bay migran yo ak lòt moun ki depòte nan peyi Dayiti.

Kolektif Défenseurs Plus ap raple gouvènman ayisyen an fason gouvènman Etazini mete ayisyen yo deyò sou tèritwa li a, se vyolasyon prensip elemantè dwa moun li ye. Move trètman yo vyole Pak entènasyonal sou dwa sivil ak politik Nasyonzini te adopte nan lane 1966. Ekspilsyon ak depòtasyon masif ak kolektif vyole atik 22 Konvansyon amerikèn sou dwa moun, ki egzije yon tribinal deside sou ka sitwayen ayisyen sa yo, gouvènman Etazini an deside depòte yo avan yo pran desizyon an.

Sitiyasyon sa fristre Kolektif Défenseurs Plus. Depòtasyon ilegal ak gwo ponyèt sa yo dwe soulve endignasyon ayisyen kòm pèp ki goumen pou libète ak respè dwa moun. Anplis gen anpil timoun ak adolesan ki fèt nan peyi Chili, Brezil, Meksik, Repiblik Dominikèn ak lòt…. Donk, yo gen papye ki di yo gen lòt nasyonalite. Yo dwe jwenn pwoteksyon ak akonpayman peyi yo fèt la nan respè dwa entènasyonal peyi sa yo aksepte. Kolektif Défenseurs Plus mande otorite ayisyen yo pou yo pran responsablite yo paske sitwayen yo pa dwe sibi mòd trètman sa yo. Kolektif Défenseurs Plus mande yon lòt fwa, pou enstans entènasyonal nan dwa moun pwononse yo sou dosye Ayisyen yo gouvènman Etazini an ap mete deyò nan vyolasyon lwa entèn peyi a ak konvansyon entènasyonal yo.

 

"

"