Fondation Terre Bleue lanse yon nouvo pwojè sikososyal ak jiridikolegal pou fanm, tifi ak timoun

Fondation Terre Bleue lanse nan depatman Sid la, nan komin Okay ak Aken, yon pwojè apui sikososyal ak jiridikolegal pou asiste fanm ak tifi ki viktim vyolans epi timoun piti ki an kontrakdisyon ak lalwa. Pwojè sa k ap dire 9 mwa ap koute plis pase senk milyon goud.

Ki espwa pou sa ki san sekou yo?
Dezòmè nan Okay ak Aken, fanm ak tifi ki viktim vyolans yo ak timoun ki tonbe nan pwoblèm ak lalwa yo kapab jwenn yon asistans sikososyal ak jiridikolegal gras ak pwojè sa a Fondation Terre Bleue lanse nan kòmansman mwa oktòb la. Pwojè sa a y ap reyalize nan kolaborasyon ak kèk ògàn nan Leta a, jwenn finansman nan Fon Nasyonzini pou lapè a atravè Pwogram Nasyonzini pou Devlopman an.

Kisa  pwojè a ye?
Pwojè sa a fè yon sèl ak objektif Fondasyon an ki se pote èd bay moun ki an detrès sitou timoun yo. Li vize ranfòse pwoteksyon timoun k ap sibi vyolans, abi sou tout fòm ak maltretans. Entèvansyon Fondation Terre Bleue yo fonde sou lwa 7 sektanm 1961 an ki pale sou zafè jistis pou minè ki an konfli ak lalwa plis lwa 2018 la ki chita sou asistans legal pou moun ki pa kapab yo.

Depi nan lansman pwojè a ki te fèt an prezans batonye lòd avoka okay la, mèt Supplice Evald, kèk Jij pou minè, yon responsab ministè kondisyon feminen ak dwa fanm yo, madam Dishy St Victor, Fondasyon an te deja gen nan men l 15 dosye timoun ki nan konfli ak lalwa pou li fè suivi. Se yon mwayen pou asiste moun ki nan plis bezwen e ki pa gen pèson yo, akonpanye yo jan sa dwe ye ak diyite.

Kouman Fondasyon an oryante aksyon l yo ?
Nan kad misyon Fondation Terre Bleue a, li jire pou l fè yon pledwari pou amelyore tèks lwa ki la deja yo ki ize e ki ta sanble pa adpate ak reyalite moman an, fè sansibilizasyon sou pwoteksyon timoun, angaje tout aktè ki konsène yo pou yo pran responsabilite yo. Paske, selon sa Étienne Roller youn nan responsab Fondasyon an deklare, se yon vrè sinèji ki kapab rann pwojè sa a materyalize. Se yon vrè kolaborasyon ak lapolis, lajistis ak tout enstans ki la pou pwoteje ak defann dwa fanm, tifi ak timoun. Fondation Terre Bleue ap mennen batay sa depi lè li kreye nan lane 2015. Atis Roosevelt Saillant (BIC) ak jounalis Michel Joseph se anbasadè yo an Ayiti.