DECEMBER 9, 2022
  • DECEMBER 9, 2022
  • Chicago 12, Melborne City, USA
opinyon

Masaj tradisyonèl ak masaj pwofesyonèl an Ayiti

Lè  y ap pale sou zafè masaj an Ayiti, w ap pantan sou 2 tip. Gen youn ki pote non «rale moun», se li menm ki masaj tradisyonèl la. Moun k ap fè metye sa, yo rele yo medsen fèy. Gen yon lòt gwoup moun ki se yon gwoup pwofesyonèl ki aprann li nan lekòl ki fèt pou sa, yo rele moun sa  yo masoterapet. Se sa ki masaj pwofesyonèl la. 2 tip masaj sa a yo ap evolye nan sosyete a, yo chak nan yon bò, men anpil moun pa konnen yo. Gen youn ki parèt tankou yon liks pou moun ki konnen l yo, e l pa vle di anyen pou moun ki pa konnen l yo. Lòt la konn majinalize kòm kwa se ta pou yon gwoup moun byen espesifik paske, daprè anpil moun ki jis tande l san yo pa konnen l, se yon bagay ti malere. Men li rete klè pou tou 2 tip tip yo gen plis moun ki ka konnen e konprann yo pase sa k konnen yo. Pou rezon pratik, nan travay sa a, nou pa deside fè listwa 2 metye yo, n ap jis ekspoze pandan n ap moutre diferans yo genyen ak ilitile yo nan sosyete a.

Pou masaj tradisyonèl ki pote non rale moun nan, li fèt nan yon seri  ka byen presi. Man Milann ki se yon medsen fèy site kèk ka ki mande rale a: lè moun fè antòs, lè li gen anpil foulay, si moun nan gen senti l oubyen lestomak li ki ouvè, si l gen gwo doulè, si mis moun nan, biskèt li ak lalwèt li tonbe sa bal gwo pwoblèm, li bezwen yon medsen fèy. A kote tout sa yo, gen fanm ki konn gen manman vant yo ki tonbe, sa yo rele plasennta a. Medsen fèy la bay moun sa a yo kèk rale pou ba yo soulajman.

Masaj sa a yo fèt ak savon lave ki poko sèvi, kleren, lwil maskriti ak kèk lòt fèy. Nan moun k ap rale yo, genyen ki jete dlo, genyen ki priye, genyen ki mete yon senk kòb osinon yon goud atè avan yo mete men sou moun nan. Sa depann de kwayans medsen an. Selon ka a, moun nan ka soti nan 3 rive 5 rale avan li bon, selon sa sè Milann deklare. Pou Granma, bò kote pa l, zafè rale moun nan pa travay nenpòt ki moun. Ou ka panse w ap fè byen pou moun nan poutan se mal w ap fè l. Fò w konnen byen kote w ap touche l e kouman w ap fè sa.

Nan zafè senti ak lestomak ouvè a, medsen fèy yo panse se travay moun yo fè ki bay li. Tankou gen moun k ap vann ki bese anpil, genyen k ap fè lesiv yo pa chita byen e yo mal bese do yo, moun k ap fè kilti latè nan vil pwovens yo tou konn viktim de pwoblèm sa a. Gen moun ki leve gwo chay yo pata dwe leve, genyen leve chay la se metye l, nan plede leve l, lestomak li vin ouvè.  Nan 2 ka yo, sa bay  bay gwo doulè moun nan ka pa ka sipòte. Se medsen fèy la ki ka jere ka sa yo, selon sa sè Milann fè konnen. L ap rale moun nan byen aprè sa l ap mete yon plak nan pati ki ouvè a. Venn yo ap reprann plas yo, konsa moun nan ap gaya.

Anplis, gen moun ki konn ap fè anpil tan ap travay san rete. Fatig moun nan vin ogmante, kò l rèd li pa ka kontinye. Medsen fèy la konn rale moun nan epi ba l yon beny ak fèy ki k ap sèvi pou lache venn li, fè l repoze epi reprann travay ankò. Medsen fèy yo presize fanm ansent pa konn nan rale. Sèlman bebe l ap pote a ka deplase, medsen an gen ladrès pou fè bebe a reprann plas li. E sou menm baz sa, gen moun ki konn fè gwo kòlè yo vin gen pwoblèm nan tèt yo. Selon sè Milann, se lèt moun nan ki mele ak san l. Pou ede l, li bay yon beny ki rele koule tèt pou separe lèt la ak san an.

Nan lòt bò a, nou jwenn masaj pwofesyonèl la. Moun ki pratike metye sa a pran fòmasyon nan lekòl masoterapi. Fòmasyon sa a penmèt yo fè masaj pou moun ki gen doulè, kò rèd, moun fè gwo kòlè, moun ki pa ka dòmi, sila a yo ki dekouraje ak lavi, ki anvi abandone. Genyen fatig ap domine yo, genyen ki pa ka jere emosyon yo, moun ki gen pwoblèm pou san yo sikile, moun ki konstipe.

Masoterapet yo rekonèt premye diferans ki genyen ant yo ak medsen fèy yo, se paske yo gen konesans nan anatomi, yo konn kò moun nan alòske medsen rale a jis touche moun nan pa ensten. E kote sa a, moun k ap rale yo dakò sa, men yo reklame yon konesans pratik yo genyen ki depase menm gwo medsen lasyans yo. 

Kontrèman ak masaj tradisyonèl la, masaj pwofesyonèl la, pa itilize savon ak kleren ni lwil maskriti. Yo ilize yon lwil ki fèt pou chak ka yo: lwil relaksan, lwil pou doulè, lwil pou enflamasyon. Pandan masaj la, gen kote w pa ka touche tankou rèl do moun nan, gen kote nan kou a, gen kòt yo moun pa dwe touche. Masaj sila a gen yon efè sikokoporèl sou moun nan. Sa vle di non sèlman li bon pou kò moun, li bon pou lespri tou.

Kassandy Cassales Berclande, yon masez pwofesyonèl ak pwofesè nan masoterapi, fè konnen masaj la ka pwoteje moun kont plizyè maladi ki pa ka geri tankou sik, tansyon ak lòt ankò. Li kontinye pou l di sa ki mennen maladi sa  yo se gwo peryòd estrès moun nan travèse tout tan e ki dire lontan ki pa trete. Lè w pran masaj la li libere w de estrès, angwas enkyetid ki rann moun nan depresif yo. Konsa li redui risk pou maladi sa yo ta atake moun nan e fè kous li.

Selon sa masez la deklare, yon moun ki gen yon pwoblèm k ap eklate tèt li, ki fè gwo kòlè, olye li al fimen ak bwè anpil alkòl, li ka mande yon masaj. Masez la ap ba l yon masaj terapetik ki pou soulaje l. Konsa tou, yon moun ta dwe pran masaj li regilyèman pou simile ògan vital li yo. Moun pa oblije gen gwo estrès, kò rèd, doulè ak lòt pwoblè m paske masaj la bon pou byennèt moun anpil. Lè w pranl li relanse w, ou santi w byen.

Gen masaj pou do, pou kran, gen pou pye konsa w ka pran pou tout kò a. Gen masaj pou soulaje doulè ak lòt twoub imè, gen masaj tou pou moun ki swete pèdi pwa yo.