DECEMBER 9, 2022
  • DECEMBER 9, 2022
  • Chicago 12, Melborne City, USA
Kilti

Magounda, pou entegrasyon fanm yo nan tanbou an Ayiti

Depi tanbou frape, tout moun leve danse”, se yon pawòl nou byen konnen an Ayiti. Li temwanye, nan yon sans, sansiblite pèp ayisyen an pa rapò ak enstriman sa. Jeneralizasyon "tout moun" nan fraz sa eksplike, depi tanbou frape, tout relijyon, tout kwayans fè yon sèl. Sa ki nòmal, paske tout ayisyen idantifye yo ak tanbou e yo rekonèt yo nan li. Tanbou se yon enstriman kat postal ayisyen, yon eleman idantitè, yon gwo moso nan patrimwàn peyi Dayiti.

Pou ayisyen, tanbou gen yon kokennchenn dimansyon senbolik : li ankouraje inite, li se yon senbòl koyezyon sosyal. Tanbou se yon mwayen rezistans tou.Li te patisipe nan batay lendepandans lan, esklav yo te konn itilize l pou transmèt yon seri mesaj kode antre yo. Tanbou se yon eleman esansyèl tou nan rityèl vodou yo.

Gen anpil pwofesyonèl tanbou ak gwoup mizikal ayisyen ki mennen enstriman sa lwen epi vann kilti peyi Dayiti. Pami yo, nou jwenn kèk mizisyen tankou Azor, samba Zao, ak kèk gwoup rasin tankou Boukman eksperyans, Rasin Mapou, Ram, pou n site sa yo sèlman.

Chak jou, n ap konprann pi byen enpòtans tanbou genyen nan kilti nou. N ap remake gen anpil jèn gason ak jèn fanm jenerasyon jodiya ki gen yon pasyon san parèy pou tanbou. Pami jèn sa yo, gen Rony Joseph (Batala) fòmatè nan jwe tanbou, ki apèn kreye yon gwoup ki jwe tanbou ki gen fanm sèlman ladan l ki rele Magounda. 

MAGOUNDA
Magounda se yon gwoup tanbou k ap fè pwomosyon pou kilti ayisyèn lan pa mwayen mizik, dans epi chan tradisyonèl depi 3 avril 2021. Misyon li se valorize ak fè pwomosyon pou tanbou e pèmèt plis moun, sitou fanm konnen jan pou yo pratike l.

Magounda se yon konpozisyon ak inisyal non plizyè lwa, selon eksplikasyon fondatè a, Batala. Pami lwa sa yo, gen Ogou ak Dantò. Gwoup sa kreye apati konsta Batala te fè sou angouman anpil jèn fanm genyen pou jwe tanbou nan « Atelye Tanbou Plen Minui » li te louvri sa gen kèk tan.

Selon Batala, se yon konsè yon gwoup etranje ki te soti Bénin yo rele « Les Teriba du Bénin» te bay nan Maison Dufort nan festival « À la rencontre de la musique » ki motive l pou l kreye yon gwoup tanbou ak fanm sèlman. 

« Se te yon bagay ekstrawòdinè. Lè m wè jan moun sa yo ap pale tanbou, m te di poukisa lakay nou pa ka gen yon gwoup konsa. Depi jou sa, m te deside  kreye Magounda ». 

Magounda gen yon kenzèn moun ladann. Gen sa k ap jwe tanbou, genyen k ap chante epi lòt k ap danse. Magounda se yon reyaksyon tou nan koze divizyon travay pa rapò ak sèks moun nan nan peyi a.

« Nou kreye Magounda pou pote yon repons ak tout moun ki panse fanm pa ka jwenn plas  yo nan tanbou. Magounda ap batay pou respè dwa fanm nan  sosyete matchis sa. N ap batay tou pou nou konsève rit tradisyonèl yo, ki se patrimwàn kiltirèl imateryèl e wè kòman nou ka fè tanbou a sonnen pi lwen, pou medam k ap jwe yo enfliyanse plis jèn antre nan pratik tanbou ».

Gwoup la ap travay pou l anrejistre kèk moso nan tan k ap vini yo epi òganize yon evenman pou prezante l bay piblik la. “Tout mizik Magounda yo ap fèt nan lang kreyòl la, paske nou vle patisipe nan batay pou bay lang kreyol la jarèt tou.”