DECEMBER 9, 2022
  • DECEMBER 9, 2022
  • Chicago 12, Melborne City, USA
aktyalite

Òganizasyon Feminis Marijàn ak Nègès Mawon mande jistis pou moun ki deplase yo

Lè enstitisyon ki la pou bay sitwayen pwoteksyon vin tounen yon zouti opresyon  ak laperèz, sa mache dozado ak prensip dwa moun ak jistis sosyal.  

Nan yon kominike pou Laprès, òganizasyon Feminis Marijàn ak Nègès Mawon rann piblik 7 dawout 2023 a, yo santi yo endinye  pou jan sitiyasyon peyi a ye, kote anpil fanmi ki oblije kouri kite kay yo paske genyen gang k  ap goumen ak gang, gang k ap tire sou popilasyon an epi touye moun. Sitiyasyon boulvès sa a  dire twòp e chak jou ki pase l ap vin pi rèd. Chak jou ki pase yo tande gwo boulvès nan yon  zòn diferan, sa ki lakoz anpil moun pèdi lavi yo, kote sante mantal fanm ak tifi yo touche epi  sa ki fè moun yo pèdi byen yo. 

Jou ki te 23 jiyè a, plizyè dizèn fanmi ki te kouri kite kay yo nan komin Taba te oblije al pran  refij devan anbasad ameriken pou yo chape poul yo anba zak vyolans gang « kraze baryè ».  Lapolis te kouri dèyè yo malgre yo te la pou kapab pwoteje ak sèvi tout sitwayen li. Yo pa  menm ka retounen lakay yo paske yo pè pou yo pa touye yo ; yo oblije al pren refij nan plizyè  kan ozanviwon Pòtoprens tankou : L’Eglise Primitive Internationale nan Delma 19 ; l’Eglise  Pentecôte la Délivrance nan Delma 75 ; Camp Jamaïque, sou wout Ayewopò, camp Shalom,  nan Site Solèy, camp kay Castor, Sou Plas Klèsin, camp Tomtom, Nan Mayi Gate, l’Eglise de  Dieu Union des Frères, nan Delma 65. 

Sitiyasyon sila yo mete fanm ak tifi nan gwo tèt kase kote yo kapab sibi tout kalite vyolans,  abi, asèlman nan kominote ki resevwa yo a. Òganizasyon Feminis Marijàn ak Nègès Mawon kontinye ap resevwa plis fanm ki deplase k ap sibi zak vyolans ki vini nan biwo yo pou mande sèvis nou ofri yo. Nan yon rapò « ECHOS» yo te pibliye nan mwa me 2023  kote Marijàn te resevwa plis pase 400 fanm ki sibi vyolans, 46 fanm te rele mande sekou  sou liy telefòn yo genyen an. 

Yo te mennen 5 moun lopital, yo te fè suivi ak plis pase 100  fanm ki te sibi vyòl ak agresyon fizik ak seksyèl. Négès Mawon, bò kote pa l, akonpaye plis  pase 600 fanm ki sibi divès kalite vyolans (ki soti nan katye Site Solèy, La Saline, Saint-Martin ak Bel-Air) epi bay yo plizyè èd kòm akonpayman medikal, sipò legal, sikolojik,  ekonomik, ebèjman ak relokalizasyon nan espas ki pi sekirize. Fas ak ogmantasyon siyifikatif ak kontinyèl nan bezwen sa a, yo fè fas ak yon mank de resous ki enpòtan anpil  restriksyon sou domèn entèvansyon yo ak aksyon yo. 

Zak vyolans Polis Nasyonal la te fè sou moun ki nan sitiyasyon deplasman ki ap chèche yon  refij mete popilasyon nan plis laperèz epi fè yo pèdi ti kal konfyans yo te genyen nan otorite  yo. Sa ki lage moun yo de bra balanse, san rekou, sa ki kapab lakoz moun sa yo plis twomatize,  sa ki kapab ogmante tansyon/presyon nan kominote yo epi kontinye ak menm chenn vyolans  lan. 

Nan sans sa a, yo mande Ministè jistis ak sante piblik pou pwoteje moun ki deplase yo, pou  yo pran responsabilite yo pou mete lapè nan katye yo, epi bay bandi yo sa yo merite daprè sa  lalwa di. Yo mande tou, pou Lapolis pran tout dispozisyon pou idantifye ajan polisye ki t ap  fè vyolans sou sitwayen ki deplase yo epi pran sanksyon kont yo. Yo ofri tout solidarite bay fanm ak tifi ki ap sibi anba men moun k ap ase diyite yo anba pye epi ki ap vyole dwa yo nan  moman difisil sa a.